ECB stelt nieuw beleidskader voor

De markten: kort op de bal

Impact vooral op langere termijn

Flag EU

De ECB rondde gisteren met enige vertraging omwille van de pandemie haar strategische denkoefening af. Vandaag stelde ze de conclusies voor. De belangrijkste is een aanpassing van de inflatiedoelstelling. Ze herformuleert “dichtbij maar beneden 2%” naar simpelweg 2%. De vorige verwoording vonden sommige gouverneurs te vaag en gaf in het verleden aanleiding tot een overhaaste verstrakking van het monetair beleid. Denk bijvoorbeeld aan Trichet in 2011. De ECB streeft naar de nieuwe doelstelling over een middellange termijn. Kortetermijn fluctuaties vormen daarbij geen obstakel zolang die maar tijdelijk zijn. Als dat niét zo blijkt, zal de ECB even doortastend optreden tegen inflatie beneden de doelstelling als daarboven: de 2% is met andere woorden symmetrisch. In eurozone is vooral dat eerste het geval. Het is bijvoorbeeld meer dan tien jaar geleden dat de kerninflatie nog eens 2% tikte. De ECB geeft als specifiek voorbeeld aan dat ze de inflatie voor een bepaalde periode boven de doelstelling kan laten uitstijgen om te vermijden dat té lage inflatie het verwachtingspatroon affecteert. Dit is een subtiel maar belangrijk verschil met de Fed die “gemiddeld 2%” inflatie nastreeft. Voor de eurozone zou dat betekenen dat kerninflatie ondertussen meer dan tien jaar lang hoger dan 2% moet bedragen. Dat is geloofwaardig noch praktisch haalbaar en politiek niet verdedigbaar in landen zoals Duitsland en Nederland.

Ook de inflatiemeting verandert. De Europese maatstaf (HICP) houdt op vandaag maar beperkt rekening met kosten verbonden aan wonen. In eerste instantie denken we aan kleine reparaties zoals bv. aan sanitair en vooral te betalen huur. Maar niet iedereen huurt een woning, velen (zo’n 60%) zijn eigenaar en daaraan zijn ook heel wat kosten verbonden (denk aan belastingen of de aflossingen van een lening). Louter gemeten aan de hand van huur, schiet het aandeel “woonkosten” in de bestedingskorf dus schromelijk tekort. De VS paste hier al een mouw aan: ze raamt een hypothetische som die huiseigenaars zouden betalen als ze hun eigen huis zouden huren. Europa/Eurostat doet dat voor de HICP niet en onderschat daardoor de werkelijke inflatie die de gewone man in de straat aan den lijve ondervindt. De reden daarvoor was dat vastgoed beschouwd werd als een investering en niet als consumptie. En er is het probleem van tijdige data: Eurostat stelt al sinds 2006 een index op maar die loopt op kwartaalbasis in tegenstelling tot HICP die op maandbasis wordt berekend. De ECB nam met de strategische herziening echter een u-bocht: ze raadt nu aan om de kosten voor huiseigenaars op termijn officieel toch aan de inflatie-index toe te voegen. De centrale bank voegt eraan toe dat ze tot dan wel al rekening zal houden met een voorlopige raming in haar analyses.

Klimaat speelde ook een belangrijke rol in het denkproces. De ECB erkent de impact van de klimaatverandering op de economie en bijgevolg het monetair beleid. Het thema wordt geïncorporeerd in de macro-economische en monetaire modellen zodat de ECB zich een beeld kan vormen van de concrete risico’s en effecten. Ze helpt de groene beweging ook een handje door een nieuw criterium toe te voegen aan de onderpandregels. In de praktijk kan het erop neer komen dat op bepaalde activa die door financiële instellingen als onderpand aangeboden worden in ruil voor financiering een correctie wordt toegepast. Wat de bedrijfsobligatieaankopen (CSPP) betreft, gaat de ECB bijkomende normen stellen. Enkel bedrijven die aan bepaalde minimumvereisten voldoen, komen in aanmerking voor het CSPP.

Het nieuwe beleidskader is geen aardverschuiving maar het komt grosso modo wel neer op een voor inflatie tolerantere ECB. De impact van al deze wijzigingen komt evenwel pas tot uiting op de (middel)lange termijn, ver buiten de horizon van de financiële markten. Dat verklaart de lauwe reactie op de aankondiging. Beleggers hebben overigens duidelijk andere zaken aan hun hoofd (zie apart bericht deze morgen).

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.