KBC Groep
Select your language

Risicobeleid

Risicobeleid

De belangrijkste kenmerken van het risk governance model van KBC zijn:

 • de Raad van Bestuur, bijgestaan door het Risico- en Compliancecomité (RCC), die jaarlijks de risicobereidheid bepaalt, de risico’s bewaakt en indien nodig acties voorstelt;
 • een geïntegreerde architectuur rond het Directiecomité die risicobereidheid, strategie en het bepalen van performancedoelstellingen aan elkaar koppelt;
 • het Risicobeheercomité en activiteitgebonden risicocomités gemandateerd door het Groepsdirectiecomité;
 • risicobewuste commerciële managers die optreden als eerste verdedigingslinie voor een gezond risicobeheer binnen de groep;
 • één enkele, onafhankelijke risicofunctie die de chief risk officer (CRO) van de groep, lokale CRO’s en risicofuncties en de groepsrisicofunctie omvat. De risicofunctie vormt (samen met Compliance) de tweede verdedigingslinie en Interne Audit vormt de derde verdedigingslinie.

Risicobeheerinformatie

Bankverzekeringsactiviteiten brengen typische risico’s met zich mee, zoals kredietrisico , marktrisico , liquiditeitsrisico, verzekeringstechnisch risico, operationeel risico en andere niet-financiële risico’s. Al die risico’s beheersen is een van de meest cruciale opdrachten voor het management.

U vindt risicobeheerinformatie over onze groep in:

 

Belangrijkste sectorgebonden risico’s

Typische risico’s voor de sector Hoe gaan we daarmee om?

Informatie in het jaarverslag 2016

Belangrijkste sectorgebonden risico’s

Kredietrisico

Mogelijke negatieve afwijking ten opzichte van de verwachte waarde van een financieel instrument voortvloeiend uit de wanbetaling of wanprestatie door een contractpartij als gevolg van het onvermogen of de onwil tot betaling of prestatie door die partij, of van bepaalde situaties of maatregelen van politieke of monetaire autoriteiten in een bepaald land. Vooral eventuele concentraties in de kredietportefeuille kunnen een belangrijke invloed hebben.

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Boeken van waardeverminderingen, nemen van risicobeperkende maatregelen, optimalisering van het algemene kredietrisicoprofiel, enz.
p. 81-90

Marktrisico van niet-tradingactiviteiten

Structurele marktrisico’s, zoals het renterisico, aandelenrisico, vastgoedrisico, wisselkoersrisico en inflatierisico. Structurele risico’s zijn risico’s die inherent deel uitmaken van de commerciële activiteit of de langetermijnposities

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • ALM-VaR-limieten op groepsniveau, per risicosoort en entiteit; aanvulling met andere risicomeetmethodes, zoals Basis-Point-Value (BPV), nominale bedragen, limietopvolging voor cruciale indicatoren, enz.
p. 98-105

Liquiditeitsrisico

Risico dat KBC niet in staat is om zijn betalingsverplichtingen tijdig na te komen zonder onaanvaardbare verliezen te lijden.

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Liquiditeitsstresstests, beheer van financieringsstructuur, enz.
p. 106-108

Marktrisico van tradingactiviteiten

Mogelijke negatieve afwijking van de verwachte waarde van een financieel instrument veroorzaakt door wijzigingen van de rente, wisselkoersen, aandelen- of grondstoffenprijzen.

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Historical VaR-methode, rentegevoeligheid, greeks voor producten met opties, stresstests, enz.
p. 91-94

Verzekeringstechnische risico’s

Risico’s die voortvloeien uit de onzekerheid over de frequentie en de omvang van verzekerde schadegevallen. Naast de lage rentes is ook de vergrijzingsproblematiek hier een focuspunt.

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Acceptatie-, tariferings-, schadereserverings-, herverzekerings- en schaderegelingsbeleid, enz.
 • Ontwikkelen nieuwe producten
p. 109-111

Operationeel risico en andere niet-financiële risico’s

De kans op schade als gevolg van ontoereikendheden of tekortkomingen in de werkwijzen en (ICT-) systemen, menselijke fouten of plotse externe gebeurtenissen met een menselijke of natuurlijke oorzaak.

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Group key controls, Loss Event Databases, Risicoscans (bottom-up en top-down), Case-Study Assessments), Key Risk Indicators (KRI), enz.
p. 95-97

Solvabiliteitsrisico

Risico dat de kapitaalbasis beneden een aanvaardbaar niveau valt.

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Wettelijke en in-house minimale solvabiliteitsratio’s, actief kapitaalmanagement, enz.
p.112-119

 

Last update: