KBC Groep
Select your language

Onze risicobenadering

We kaderen onze duurzame en rendabele prestaties in een degelijk risico-, kapitaal- en liquiditeitsbeheer.

Ons risicobeheer is gebaseerd op een model met drie verdedigingslinies (Three Lines of Defense-model),

In de tekening vindt u de specifieke prioriteiten die we in de komende jaren inzake risicobeheer vooropstellen

Onze prioriteit: de klant centraal in het risicobeheer

De voornaamste prioriteit bij risicobeheer is bij te dragen tot het centraal stellen van de klant. Dat betekent dat risicobeheer de business ondersteunt om gepaste, faire en duurzame producten en diensten aan te bieden.

Onze blijvende bezorgdheid: de klant beschermen tegen onfaire of ongepaste prakijken

Een belangrijk onderdeel in het centraal zetten van de klant is de bescherming tegen onfaire of ongepaste praktijken. Klantenbescherming wordt in toenemende mate ook vastgelegd in regelgeving, zoals de Markets in Financial Instruments Directive en Regulation (MiFID/MiFIR) en de Insurance Mediation Directive (IMD), en verschillende initiatieven van de European Securities and Markets Authority (ESMA).

Onze omgeving: toenemende regelgeving

Toenemende regelgeving in het algemeen is een toprisico voor ons, net zoals voor de hele financiële sector. Daarbij gaat veel aandacht naar de pijlers van de Bankenunie: enerzijds het eengemaakte toezicht door de Europese Centrale Bank op de belangrijkste banken van de Eurozone (Single Supervisory Mechanism, SSM) en anderzijds het eengemaakte afwikkelingsregime (Single Resolution Mechanism) dat geldt voor diezelfde banken, op basis van de regels van de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), die voor de hele EU gelden. Op nationaal vlak betekent in België de nieuwe Bankenwet een belangrijke evolutie inzake prudentiële wetgeving en crisismanagement. Voor de verzekeringssector legt Solvency II (SII) nieuwe solvabiliteitsregels op vanaf 2016.

Nieuwe risico’s verbonden aan een veranderende omgeving

Cyber risk, waaronder hacking, schatten we ook in als een van de belangrijkste risico’s. In een wereld die steeds meer digitaal wordt, zijn cyberaanvallen een constante bedreiging, met mogelijk belangrijke financiële en reputatieschade.

Business risk ontstaat wanneer wijzigingen in externe factoren de vraag naar onze producten en diensten, of hun winstgevendheid, dreigen aan te tasten. Belangrijke oorzaken daarvan zijn wijzigingen in de concurrentieomgeving of het veranderende gedrag van klanten.

Onze aanpak van de risico’s inherent aan onze sector

Naast die algemene risico’s zijn we als bank-verzekeraar inherent blootgesteld aan typische risico’s voor de sector zoals kredietrisico, landenrisico, interestrisico, wisselkoersrisico, liquiditeitsrisico, risico van aangegane verzekeringsverplichtingen en operationele risico’s. U vindt u een samenvattend overzicht van de belangrijkste typische bank- en verzekeringsrisico’s in het jaarverslag, onder risiocbeheer.

We volgen ons risico nauwgezet op

Naast de uitgebreide opvolging van diverse risico-indicatoren, volgen we onze prestaties inzake solvabiliteit en liquiditeit op via een aantal key performance indicators (KPI’s). De belangrijkste daarvan vindt u in de tabel. Effectieve resultaten per KPI vindt u in het jaarverslag.

KPI Wat?

Reglementaire vereisten

Key Performance Indicators
Common equity ratio [Common Equity Tier 1-kapitaal] / [totaal gewogen risicovolume]. De berekening is fully loaded. ≥ 10,6% in 2019 (en een pillar 2-guidance (P2G) van 1.0% CET1
MREL ratio SRB heeft momenteel nog geen formele MREL-doelstelling meegedeeld (verwacht tegen eind 2017). Er wordt daarom een indicatief cijfer gegeven op basis van de mechanische benadering gepubliceerd door SRB op 28 november 2016. ≥ 26.25% in 2020
Netto stabiele financieringsratio, NSFR [Beschikbaar bedrag stabiele financiering] / [Vereist bedrag stabiele financiering] ≥ 100% vanaf nu
Liquiditeitsdekkingsratio, LCR [Liquide activa van hoge kwaliteit] / [totaal nettokasuitstroom voor de volgende dertig kalenderdagen]

≥ 100% vanaf nu

 

Last update: