KBC Groep
Select your language

Marktverwachtingen

Update van 8 augustus 2019

 

Onze visie op rentevoeten en wisselkoersen:

De zwakkere economische vooruitzichten, met hoge risico's en een inflatie die onder het streefcijfer blijft, hebben geleid tot een verschuiving in de forward guidance van de grote centrale banken naar bijkomende of hernieuwde monetaire stimuleringsmaatregelen. Na de recente renteverlaging met 25 basispunten verwachten we nog bijkomende renteverlagingen van de Fed in de nabije toekomst. Aangezien de inflatie in de eurozone onder de middellangetermijndoelstelling van de ECB zal blijven en risicofactoren zoals handelsconflicten hun stempel drukken op de Europese groeidynamiek, zal de ECB haar beleid in de toekomst hoogstwaarschijnlijk ook versoepelen. Die verwachte extra versoepeling van de ECB komt boven op het huidige inschikkelijke beleid van "volledige herinvestering" van de ECB, wat haar balans op een hoog niveau houdt.
De marktverwachtingen dat er extra monetaire stimuli zouden komen, hebben geleid tot de recente dalingen van de lange(re)termijnrentes. We zien de recente snelle daling van de langetermijnrentes als een reactie van de markt op de verwachtingen inzake het tempo van de monetaire versoepeling. We verwachten dat het opwaartse potentieel voor de rente op langere termijn beperkt is.
De Tsjechische Nationale Bank heeft haar monetaire beleid verstrengd, met een vroeger dan verwachte renteverhoging eerder dit jaar (+25 basispunten tot 2% op 2 mei). Dat weerspiegelt de stevige Tsjechische groei- en inflatieomgeving. Een soepeler monetair beleid in het buitenland speelt echter ook een rol, aangezien duidelijke afwijkingen van het ECB-traject minder waarschijnlijk zijn geworden. Daarom verwachten we dat de Tsjechische Nationale Bank een soepeler beleid zal volgen de komende jaren.

Onze visie op economische groei:

In overeenstemming met de wereldwijde economische ontwikkelingen maakt de Europese economie momenteel een vertraging door. De dalende werkloosheidscijfers en het toenemende tekort aan arbeidskrachten in sommige Europese economieën kunnen mogelijks, samen met de geleidelijk stijgende looninflatie, de particuliere consumptie blijven ondersteunen. Daarnaast kunnen ook investeringen de groei blijven ondersteunen. De belangrijkste factoren die het Europese economische sentiment en de groei substantieel kunnen ondergraven, zijn nog altijd het risico van een verdere economische deglobalisering en een escalatie van handelsconflicten, de brexit en de politieke onrust in sommige landen van de eurozone.

Belangrijkste uitdagingen:

Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Het gaat daarbij om recente macro-economische en politieke ontwikkelingen, zoals de brexit en handelsconflicten, die allemaal gevolgen hebben voor de mondiale en Europese economieën, waaronder de thuismarkten van KBC. De economische groei en de renteprognoses werden verlaagd, waardoor het alsmaar waarschijnlijker wordt dat het lagerenteklimaat langer dan verwacht zal aanhouden. De onzekerheid over de regelgeving en compliancerisico's (waaronder de antiwitwasregelgeving en GDPR) blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel.

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

 

Disclaimer: verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en inschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.