Ethiek en frauderisicobeheer

Onze prioriteiten:

Bewustmaking rond integriteit en verantwoordelijkheid in bankieren en verzekeren

Na het actualiseren en op elkaar afstemmen van een aantal belangrijke documenten op het gebied van deontologie en frauderisicobeheer in 2014 (o.a. KBC-Compliancecharter, het KBC-Integriteitsbeleid en de verschillende gedragscodes), hebben we onze interne bewustmakingscampagnes rond integriteit en bedrijfswaarden voortgezet.

Anticorruptieprogramma

  • Nultolerantiebeleid

KBC hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van alle vormen van corruptie en blijft zijn systemen en procedures verfijnen om corruptie in al haar vormen te onderzoeken, op te sporen en te rapporteren. Alle beleidslijnen die verband houden met integriteit, anticorruptie en fraudepreventie worden gecommuniceerd en toegepast, systematisch herzien en groepswijd gecontroleerd. Ons anticorruptieprogramma omvat een volledig uitgerold due diligence-systeem voor derden, (financiële) tegenpartijen en leveranciers, die de beginselen van dat programma moeten naleven. Dat houdt ook een regelmatige beoordeling in van de bestaande derden, tegenpartijen en leveranciers.

  • Omgang met geschenken

Een onderdeel van het anticorruptieprogramma van KBC gaat over geschenken, entertainment en sponsoring.

  • Bescherming van klokkenluiders

KBC heeft een beleid ter bescherming van klokkenluiders sinds 2006.

  • Centraal en groepswijd fraudecompetentiecentrum

Als antwoord op het toenemende aantal externe fraudepogingen op het gebied van cybercriminaliteit, identiteitsdiefstal en facturatiefraude, werken we constant aan bewustmaking en implementeren we frauderisicobeheerstools in nauwe samenwerking met onze bedrijfsentiteiten.